Zapraszamy na Walne Zebranie Członków SChC, które się odbędzie 16 maja o godzinie 19:00 w restauracji Staropolska ul. Krakowska 21A, Chrzanów.

Program Walnego Zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2.Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

5. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym 2016,

b) sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2016,

c) protokołu Komisji Rewizyjnej i wyników jej oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym 2016, - sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2016,

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym 2016,

b) sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016:

a) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,

b) udzielenie absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

8. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9. Sprawy bieżące.

10. Wnioski i inicjatywy dotyczące dalszej działalności Stowarzyszenia.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Sponsorzy

 • Ocynkownia logo 2017
 • chrzanow
 • Zampap logo 2017
 • gorka logo
 • autobike
 • bowling club raster
 • Emerson logo
 • max
 • smolka logo
 • bth
 • Realizacja strony
 • 48Media